Съобщение

Информация

Ограничава се употребата на вода за питейно битови нужди и приготвяне на храна в гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък

В изпълнение на задълженията си за осигуряване на качеството на подаваната питейна вода, ВиК – Хасково  извършва стриктен мониторинг и контрол на качеството на водата по показатели в съответствие с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ограничава се употребата на вода, доставяна от ВиК - Хасково за питейно-битови нужди чрез водоснабдителната мрежа за населението на гр. Харманли с.Надежден и с. Остър камък, община Харманли за питейни нужди и приготвяне на храна. Ограничението е въз основа на протокол  от изпитване на проба питейна вода по показател „уран“, изпратен от ВиК – Хасково на 26 октомври т.г. на РЗИ-Хасково. Установеното отклонение по показател „уран“ е  30.9± 2.7 µg/l (при определена максимално допустима стойност 30 µg/l).

В съответстие с полученото предписание от здравната инспекция, ВиК – Хасково организира осигуряването и доставянето на вода за питейно-битови нужди на населението в гр. Харманли, с. Надежден и  с. Остър камък с цистерни (водоноски) и ще извършва контрол  на качеството на доставяната вода. ВиК Хасково ще уведоми РЗИ за използвания водоизточник, както и за качеството на водата във водоноските.

Графикът на водоноските ще бъде следния:

  • Стационарна водоноска – „ВиК” Харманли /двор/
  • Подвижна водоноска –
  • МБАЛ /Харманли/ - 9’’ – 11’’
  • Детска градина „Пролет” – 12’’ – 14’’
  • Старчески дом – 15’’ -16’’
  • Подвижна водоноска –
  • Бежански лагер - 9’’ – 11’’
  • с. Надежден - 13’’ – 14’’
  • с. Остър камък – 15’’ -16’’

 Предписаните от РЗИ мерки ще останат в сила до нормализиране на качеството на питейната вода, в съответствие с нормативно определените показатели.