Профил на купувача

 

 

                    ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 01.07.2014 Г.

 

Публична покана: „Доставка на нови гуми /летни и зимни/ за моторни превозни средства /МПС/ по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково“

Документация

Протокол

Договор за доставка на гуми

Плащания по договора за месец ноември 2014

Плащания по договора за месец декември 2014

Информация за прекратен договор

 

Решение

Информация за хода на процедурата при производство на обжалване

Решение

Договор за доставка на горива

Обявление за сключен договор

 

Плащания по договора

 

Договор отопление

Обявление за сключен договор

Плащания по договора

 

Публична покана: „Доставка на 1 брой употребяван мини багер и 1 брой употребяван автомобил за транспорт на строителна техника, по обособени позиции за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково”.

Документация

Протокол

Договор за доставка на мини багер

Договор за доставка на МПС за транспорт на СТ

Плащания по договорите месец януари 2015

 

Открита процедура:  „Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

Документация

Решение

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

На 28.01.2015 г. в 10:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура  за „Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Отварянето ще се проведе в стая 51 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково. Междинните резултати от разглеждане на плик No 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ поставят на първо място участникът „Панайот Пейчев“ ЕООД – със 30 точки. Няма други участници.

Решение чл.38 от ЗОП

Върната гаранция

Информация за сключен договор

Договор

Плащания по Договора

 

Открита процедура:  „Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

Документация

Решение

Протокол

Отваряне на плик Nо 3 "Предлагана цена"

Протокол 2

Решение по чл. 38 от ЗОП

Информация за изпълнен договор за доставка на аварийни скоби, от 06.03.2014 г.

Договор

Информация за сключен договор за доставка на аварийни скоби, от 17.04.2015 г.

Плащания по договора

 

Публична покана: Доставка на натриев хипохлорит /NaClO/ по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково.

Документация 

Протокол 

Докладна

Протокол преразглеждане

Договор

Плащания по договора

 

 

Информация за изпълнен договор за доставка на водопроводно оборудване, от 07.02.2014 г. 

 

Публична покана: Доставка на нови гуми /летни и зимни/ за моторни превозни средства /МПС/ по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

Протокол

 

Договор

Плащания по договора

 

 

Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП

 

Публична покана: Избор на изпълнител за приемане на утайки (включително транспортиране) от Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Хасково

Документация

 

Протокол

Договор

Плащания по договора

 

Публична покана: Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти при „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Документация

Протокол

Договор

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, Ви уведомява, че на сайта на МРРБ - принципал на дружеството, са обявени обществени поръчки, едната по реда на глава осма "а" от ЗОП, с предмет - СМР на обект "Дублиране на 4 бр. бункерни помпени станции при ПС "Северна зона" Хасково - първи етап", другата по чл. 14, ал.5 т. 2 от ЗОП за "Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол, отчитане на изпълнените СМР, изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация на обект "Дублиране на 4 бр. бункерни помпени станции при "Северна зона" Хасково - първи етап".

Всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие, в съответствие с изискванията на Възложителя.

 

Публична покана: Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес пообособени позиции, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“

Документация

Протокол 

Договор

 

Публична покана: Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“

Документация

Протокол

Договор

 

Публична покана: Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Документация

На 14.10.2015 г. в 10:30 часа, ще бъдaт отворени получените оферти за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, чрез публична покана, с предмет:  Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково. Отварянето ще се проведе в стая 51 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково.

Протокол

 

Публична покана: Изработка и доставка на работно облекло за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Документация

Протокол

 

Открита процедура: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - гр. Хасково, по обособени позициции

Решение

Обявление

Разяснение 1

Разяснение 2

Протокол

На 21.12.2015 г. в 10:30 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура  за „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково по обосебени позиции. Отварянето ще се проведе в стая 51 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково.

Междинните резултати от разглеждане на плик No 2 на участниците са както следва:

по обособена позиция No 1 – „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД“  има следния вид:

„Панайот Пейчев“ ЕООД е 30,00 точки

Еко Проект“ ООД е 30,00 точки

Систем Груп - България“ ООД е 28,30 точки

по обособена позиция No 2 – „Доставка на фитинги за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД“  има следния вид:

„Панайот Пейчев“ ЕООД е 30,00 точки

Протокол 2

Решение 73 (1) ЗОП

Информация за сключен Договор

 

Публична покана: Доставка на авточасти по заявки, в зависимост от портебностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

Протокол

 

Открита процедура: Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Хасково

Обявление

Решение

Протокол

На 13.04.2016 г. в 11:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура  за „Ремонт на сондажнин помпи и помпи сух монтаж, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Отварянето ще се проведе в стая 51 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково

Протокол 2

Решение по чл.73 от ЗОП

 

Открита процедура: Доставка на аварийни скоби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Хасково

Обявление

Решение

Протокол 

На 18.04.2016 г. в 11:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура  за „Доставка на аварийни скоби, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Отварянето ще се проведе в стая 51 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково.

Протокол 2

Решение по чл.73 от ЗОП

 

Публична покана: Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково.

Документация

Протокол

 

Обобщена информация по чл.44, ал. 10 от ЗОП за 2015 година

 

Публична покана: "Доставка на мембранни дифузори – ДМ-320А, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково"

Документация

Последни новини