Общи данни

"ВиК" ЕООД - Хасково
     "Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково — 
Едноличен собственик на капитала - ”Български ВиК холдинг” ЕАД.
     ЕИК: 126004284
     Обслужвано население: 223 625 жители в 11 общини — Хасково, Харманли, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Тополовград и Димитровград.
     Брой обслужвани населени места: 224
     Брой водоизточници: 453, от които 418 бр. помпажни и 35 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 5 533  кв. км.
     Обща дьлжина на водоснабдителните системи на ВИК оператора: 3193 км.
     Обща дъ.лжина на канализационните системи на ВИК оператора: 341 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ кьм ВиК оператора:
          "ВиК” ЕООД — Хасково обслужва 4 пречиствателни станции за отпадъчни води - 
ПСОВ Хасково, ПСОВ Свиленград, ПСОВ с. Мезек, ПСОВ Димитровград.
          "ВиК” ЕООД — Хасково обслужва 2 пречиствателна станция за питейни води - ПСПВ Ябълково и ПСПВ Димитровград.
     Покритието с водоснабдителни услуги кам края на 2020 г. е 99,39%, с канализационни услуги — 71,10%, а с услугата "пречистване на отпадъчни води" - 52,84%.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 164
     Брой КПС: 9
     Контакт: гр. Хасково. ул. ”Сакар” 2. тел: 038 501 610, https://www.vikhaskovo.bg/
     "ВиК” ЕООД, гр. Хасково притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          BS OHSAS 18001:2007

Последни новини