Съобщение

Информация

РЗИ Хасково потвърди, че съдържанието на уран във водата във водоснабдителните мрежи на гр.  Харманли, селата Надежден и Остър камък, е в нормите и може да бъде използвана за питейно - битови нужди.  В съответствие с горното, ВиК Хасково ще преустанови осигуряването на вода с водоноски за гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък.