грип

Документи на ВиК Хасково

Решение за преценяване на необходимоста от извършване на ЕО на План за опазване на околната среда на "ВиК" ЕООД гр. Хасково за периода 2017 - 2021 г.

2017-07-18
изтегли
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка

2011-01-05
изтегли
Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП

2011-01-05
изтегли
Декларация по чл. 47 ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 т.1 и ал. 2 т. 2 от ЗОП

2011-01-05
изтегли
Декларация по чл. 47 ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

2011-01-05
изтегли
Баланс на ВиК Хасково за 2008 г.

2010-08-10
изтегли
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ кьм годишния счетоводен отчет за 2008 г.

2010-08-10
изтегли
ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

2010-08-10
изтегли
Доклад

2010-08-10
изтегли
Счетоводната политика

2010-08-10
изтегли
ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2010-08-10
изтегли
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ОДИТОР

2010-08-10
изтегли
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ кьм годишния счетоводен отчет за 2007 г.

2010-08-10
изтегли
ДО УПРАВИТЕЛЯ НА "ВИК" ЕООД - гр. Хасково Г-Н АТАНАС БЪРЗЕВ

2010-08-10
изтегли
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТза 2007 г. ВиК ЕООД Хасково

2010-08-10
изтегли
ДОКЛАД за управление 2007

2010-08-10
изтегли
Оповестяване на счетоводната политика на “В и К “ ЕООД

Основна цел на счетоводната политика е да определи принципите, правилата и процедурите ,възприети от предприятието  за отчитане на дейността  и представяне на информацията във финансовите отчети.


2010-08-10
изтегли