грип

Цени на водата

Цени на водата

Питейна вода - помпена 1.96 лв/куб.
Питейна вода - гравитачна 0.54 лв/куб.
Отвеждане на отпадна вода 0.11 лв/куб.

Цена за пречистване на отпадни води

Битови 0.43 лв/куб.

Промишлени и други стопански потребители

степен за замърсяване 1: 0.54 лв/куб.
степен за замърсяване 2: 0.68 лв/куб.
степен за замърсяване 3: 0.86 лв/куб.

Посочените цени са без ДДС.