УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с въведената в експлоатация Пречиствателната станция за отпадъчни води гр. Свиленград, „ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои потребители в гр. Свиленград, че считано от 02.11.2015г., потребителите, които ползват услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,11 лв./куб. без ДДС, ще заплащат и такса пречистване, в размер на 0,43 лв./куб. без ДДС, съгласно Решение №Ц-41 от 26.09.2012г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги.

Последни новини