С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е

от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД  Хасково

 

Във връзка с публикация от 11.08.2021 г. на официалния сайт на Областна администрация Хасково, в която се казва, че след проведени телефонни разговори с Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Изпълнителния Директор на "Български ВиК Холдинг" ЕАД, Областния управител е осигурил отпускането на финансиране на "ВиК" ЕООД за покриване на задължения на дружеството се налагат следните уточнения:

1. Като дъщерно дружество на "Български ВиК холдинг" ЕАД, "ВиК" ЕООД - Хасково има възможност да кандидатства за отпускане на финансиране от страна на холдинга, съгласно утвърдени правила;

2. "ВиК" ЕООД - Хасково, е задействало такава процедура още в края на месец април 2021 г., като е изпратило до принципала необходимата информация във връзка с искане за финансово подпомагане, поради временни финансови затруднения на дружеството, предизвикани от непредвиденото покачване на цената на електроенергията;

3. През следващите 2-3 месеца се води непрекъсната устна и писмена комуникация между "ВиК" ЕООД - Хасково и "Български ВиК холдинг" ЕАД, относно осъществяване на исканата финансова подкрепа от холдинга;

4. Част от процедурата по одобрение за това е извършването на проверка на място от експерти на "Български ВиК холдинг" ЕАД в дружеството, за установяване на действителната нужда от финансиране. Такава проверка беше извършена на място в дружеството в началото на месец юли.

5. След извършването на проверката, работната група излиза със становище, относно необходимостта от финансиране;

6. На следващ етап искането на "ВиК" ЕООД - Хасково за финансово подпомагане се представя от експертите на "Български ВиК холдинг" ЕАД за разглеждане и евентуално одобрение на управителните и надзорни органи на холдинга;

7. След положително становище от ръководните органи на холдинга, решението за отпускане на финансова помощ на "ВиК" ЕООД - Хасково се представя на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение. След одобрението на министъра може да се пристъпи към сключването на договор за заем между "Български ВиК холдинг" ЕАД и "ВиК" ЕООД - Хасково;

8. Цялата процедура по отпускане на финансиране отне на дружеството 3-4 месеца и е стартирала още преди встъпването в длъжност на настоящият областен управител. Несериозно е да се твърди, че в рамките на 2-3 часа, може да се осигури отпускване на финансови средства от която и да е държавна или банкова институция;

9. Договорът за заем между "Български ВиК холдинг" ЕАД и "ВиК" ЕООД - Хасково е сключен на 06.08.2021 г. Финансовите средства са отпуснати на "ВиК" ЕООД и към 11.08.2021 г. дружеството е разплатило всички задължения към доставчика на електроенергия, които са били в падеж;

10. Както всяка търговска фирма за осъществяване на дейността си, понякога се нуждае от кредит, така и "ВиК" ЕООД като търговско дружество, което самó реализира приходите си, а не разчита на бюджетна издръжка, също се налага да прибягва до финансиране на дейността си с външен ресурс. Това нито е прецедент, нито е нещо необичайно, а са утвърдени търговски практика в условията на пазарна икономика.

Последни новини

 • Съобщение

  ВиК – Хасково уведомява своите клиенти на ул. „Цар Самуил”,… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване на цени… (още)

 • Съобщение

  Авариен ремонт на водопровод по ул. „Странджата” в гр. Хасково.… (още)

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)