Съобщение

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване на цени на ВиК услуги за периода 2023-2026 г., във връзка с представен за одобряване бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2022-2026 г.

Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за периода 2023-2026 г., без ДДС:

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

202г.

202г.

202г.

202г.

202г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

3.241

3.408

3.515

3.640

3.824

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0.184

0.192

0.189

0.204

0.230

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0.541

0.545

0.525

0.567

0.581

Промишлени и стопански потребители 

степен на замърсяване 1

0.699

0.704

0.678

0.733

0.751

степен на замърсяване 2

0.882

0.888

0.856

0.924

0.947

степен на замърсяване 3

1.228

1.237

1.192

1.287

1.319

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

Последни новини