Съобщение

На основание Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване на цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2024 г., считано от 01.01.2024 г. да се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:

 

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2024 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

3,682

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води   

0,199

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

Битови и приравнените към тях потребители

0,549

Промишлени и други стопански потребители

 степен на замърсяване 1

0,709

степен на замърсяване 2

0,895

степен на замърсяване 3

1,246

 

Последни новини